FM atlet

Har någon gjort detta?

Kortfattat,

Inom 24 timmar ska man

  • Springa milen (tid i minuter)
  • Göra strikta chins
  • Bänkpress

Ta tiden på milen gånger 5 minus vad du maxar i bänk minus vad du maxar i chins (men du dubblar chinsantalet).

Exempelvis du kutar milen på 50 min, tar 100 i bänk och gör 10 chins då räknar man:

5*50-100-20=130.

Hajar ni?

Det sägs att rekordet är otroliga minus 30… hur sjukt är inte det??

Lång text:

Datum

98-12-04

IÖC beteckning

19 701:10652

Sida 1(10)

Skrivelsemall 2.71

Sändlista sida 2-3

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

Mj Yngve Borgström

Örlkn Bernt Nordmark

Mj Jan-Erik Sörlin

1997-12-05

19 710:02295

ATLETOFFICER

(3 bilagor)

1.  Bakgrund och syfte

Enligt Försvarsmaktens bestämmelser avseende Idrott och fysisk träning är officerens föredöme, attityd och förmåga viktiga förutsättningar för att uppnå och bibehålla ett högt fysiskt stridsvärde vid våra förband.

För att stimulera officerare till ett målinriktat långsiktigt regelbundet tränande avseende styrka, kondition och uthållighet har utmärkelsen ”ATLETOFFICER” instiftats och har genomförts inom armén sedan 1993 med ett mycket positivt resultat.

För att attitydpåverka  samtliga officerare inom hela  försvarsmakten omfattas samtliga officerare inom försvarsmakten av denna skrivelse

Atletofficers bestämmelser och krav av 1993 utgick från en manlig maximal prestatationsförmåga inom tävlingsidrotten.

De nya atletofficersbestämmelserna   av 1998 innehåller  även bestämmelser och krav baserade på en kvinnlig maximal prestationsförmåga inom tävlingsidrott.

Atletofficersprovet  genomföres därför i en Damklass och i en Herrklass

Atletofficersprovet som är ett frivillig maximalt idrottsprov vilken ska stimulera till träning får inte förväxlas med Försvarsmaktens fysiska baskrav vilka bl.a.  har som grund arbetsfysiologiska krav utgående  ur behovet  av en viss fysisk prestationsförmåga för lösande av befattningsuppgift oberoende av ålder och kön.

Det  kvinnliga atletofficersprovet genomfördes  på försök mellan 1997-04-12 — 1998-06-25  och har därefter utvärderats .Efter  utvärderingen har detaljer  i utformningen av bestämmelserna justeras.

Bestämmelserna för det kvinnliga atletofficersprovet är framtagna av

Fk Ulrika Sterning PB 9  vid ett  ”enskilt arbete”  inom Idrott vid KHSAK,

1996-97 vid Karlberg.

Lars Josefson

Chef Försvarsmaktens Idrotts- och Överlevnadscentrum

Sändlista

HKV

Milostab S, Milostab M, Milostab N

4.förd, 6.förd, 13.förd, MKG

RAB

I 1/Fo 44, I 2/Fo 52, I 12/Fo 17, I 13/Fo 53, I 15/Fo 34, I I6/Fo 31, I 20/Fo 61,

I 21/Fo 23 , I 22/GJ 66, GJ 67

P 2/Fo 14, P 10/Fo 43

S I/Fo 47

I 3/Fo 51, Fo 63

IB 1,IB 2, IB l2, IB l6

NB 5, NB 13, NB 21

MekB 7, MekB 8, MekB 9, MekB 10, MekB I8, MekB 19

A3, A8, A9

AF 1

MKS/Fo 51, MKV/Fo 32, MKO, MKN

MDÖ

2.ysflj, 3 .ysflj,

1.ubflj, 2.minkriavd

KA 1, KA 2, KA 3, KA 4,

11.hkpdiv,12.hkpdiv,13.hkpdiv

FKS, FKM, FKN

Uhreg S, Uhreg M, Uhreg N

Uhgrp G

ÖVM

K1, K3, K4

AF 2

A 7

Lv2, Lv3, Lv6, Lv7

Ing 2, Ing 3

S3

T2, T3

Hkpflj

F 4, F 7, F 10,F 16, F 17, F 21

ArméC, MarinC, FlygvapenC

FMUhC, FSC, FKSC

UndSäkC

SWEDINT, SWEDEC

FöMusC

RiksHvC, ArtSS, LvSS, StabsSbC, KS, ATS

SkyddS, RekryC

SSS, SSM, SSN

ÖS, MOHS, MKHS

F 14, F 20, FMC

MSK

Som orientering

PERS PLAN utv ( 1 ex till Kn Åsa Blomberg)

FMV

FHS

Officersförbundet

SROF

2. ALLMÄNT

2.1  Bestämmelser

1993 års bestämmelser och tävlingsgrenar  är grunden.

Enligt 1998:års utgåva prövas männen i en klass och kvinnorna i en klass.

Män och kvinnor ska kunna genomföra provet samtidigt, på samma plats och ingen extra utrustning ska behövas.

2.2  Detaljbestämmelser

På grund av arbetsfysiologiska grunder genomförs provet under 24 timmar  i följande ordning: Bänkpress, armhäv och löpning.

Bänkpress

Poängberäkning sker på hela kilo som vid behov avrundas uppåt. 5 försök disponeras och det bästa resultatet räknas. Internationell skivstång bör användas. Man kan som testad få hjälp med att lyfta ut skivstången till utgångsläge d v s raka armar. Skivstången sänks ned till stilla- liggande (del av sekund) på bröstet. Man får inte studsa upp skivstången från bröstet, ej heller lyfta sätet från bänken eller fötterna från golvet under pressen. Skivstången ska med jämn rörelse pressas upp till raka armar.

”Lyftarbälte eller s.k. ”lyftartröja” får ej bäras.

Armhäv

Utgångsläge hängande i raka armar. Hävning till dess att hakans nedre del befinner sig över räckets, stångens alt bommens övre del. Räcket kan fattas med handflatorna mot eller från ansiktet. För att underlätta kontrollen av raka armar i nedre läget bör momentet utföras i ett plagg där axelpartiet är synligt.

Minst 1 st skall genomföras för att poängberäkning skall kunna ske.

Stång, bom må tejpas. Talk och handskar må användas.

Dragremmar får ej användas

Löpning

10 km löpning på en kontrollmätt, lätt kuperad bana av landsvägskaraktär.

För att erhålla poäng får den prövande ej överskrida sitt tidskrav på 10 km

löpning enligt FM Baskrav.

3. POÄNGBERÄKNING

Nedan redovisa 1993:års  poängberäkningssystem. Detta för att underlätta samt ge möjlighet till jämförelser för poängberäkningsystemet i den kvinnliga klassen.

Den tid i hela minuter man sprungit 10 km på multipliceras med 5.

Då får man en utgångssumma. Därefter drar man ifrån det antal kilo man lyft i bänkpress ifrån utgångssumman. Man har då fått en ny utgångssumma.

Slutligen multiplicerar man antalet gånger man hävt sig med 2 och drar ifrån det talet från den nya utgångssumman och har därmed fått en slutgiltig summa.

Denna slutliga summa är slutpoängen vilken kommer att avgöra vilken grad av utmärkelse av ”atletofficer” som tilldelas.

3.1 HERRKLASS

Exempel :

Löptid: 40 min     vilket ger            40 * 5   = 200

Bänkpress: 75 kg vilket ger        ( 200 – 75  )                          = 125

Armhäv: 10 st       vilket ger      10 * 2 = 20        ( 125 – 20 )            = 105

Slutpoäng: 105

För erhållande av utmärkelse ifylls  tävlingsblankett HERRKLASS enligt bilaga 1.

3.2  DAMKLASS

Eftersom enkelhet genomsyrar hela atletofficersprovet, får det inte vara krångligt att räkna ut poängen i den kvinnliga tävlingsklassen.

Därför kommer en tabell med färdiguträknade poäng att användas, se bilaga 3.

Efter  avläst resultat  i tabellen fyller man i detta i tävlingsformuläret för den kvinnliga klassen, se bilaga 2.

Löpning

Den tid man sprungit multipliceras med 0,85. Detta för att kompensera den 15% skillnad i maximal syreupptagningsförmåga som finns i tävlingsidrotten löpning avseende manlig-kvinnlig maximal prestationsförmåga.Därefter multipliceras den nya tiden med 5. Då har man fått utgångssumman i poängberäkningen. Observera att endast heltal gäller som avrundas nedåt vid multipliceringarna. Ex:

Löptid: 48 min 48 *0,85 = 40,8 => 40 40 * 5 = 200

Bänkpress

Poängberäkningen sker på endast hela kg. På  internationell tävlingsstång kan minsta höjning av vikten vara 0,5 kg varvid hela kg räknas med avrundning uppåt till närmaste högre kg tal.

Det antal kilo man lyft multipliceras med 2.5  då Kvinnors totala muskelstyrka i överkroppen motsvarar 40% av mäns totala muskelstyrka i överkroppen.

Därefter dras det nya talet ifrån utgångssumman. Observera att endast hela kilo som avrundas nedåt gäller vid uträkningen. Ex:

Bänkpress:   45 kg 45 * 2,5 = 112.5 => 112                      200 – 112 = 88

Armhäv

Det antal gånger man hävt sig ska multipliceras med 1,15 vilket motsvarar de 15% mer kroppsfett kvinnor generellt har.

Därefter multipliceras det nya talet med 2,5 vilket motsvarar de 40% kvinnor har av total  muskelstyrka i överkroppen jämfört med män.

.

Slutligen multipliceras detta tal med 2, precis som i nuvarande atlettävling.

För att göra detta enkelt och därmed slippa multiplicera tre gånger, multipliceras 1.15 med 2,5 och med 2 vilket ger talet 5,75.

Det antal hävningar man gjort multipliceras med 5,75. Observera avrundningen i följande intervall, från 0,5 och uppåt avrundas till närmaste högre heltal

(10,5 => 11). Ex Armhäv :1 gång = 1 * 5,75 = 5,75 => 6  =    88 – 6 = 82 Slutpoängen blir då 82.

4.  GRADER

Atletofficer av 1:a graden:     mindre eller lika med        50 poäng

Atletofficer av 2:a graden:                   51-80 poäng

Atletofficer av 3:e graden:                   81-130 poäng

5.  PREMIEUTDELNING

Träningsoverall och diplom tilldelas den prövande som uppnår kraven för respektive nivå. Vid resultatförbättring till en högre grad tilldelas diplom samt tygmärke för den nya högre graden.

Resultat insändes på resultatablankett ”atletofficer” av Idrottsavd,motsv till  IÖC som därefter tillsänder träningsoverall och diplom till resp förband/skola för utdelning.

När tilldelad träningsoverall är utsliten insändes denna samtidigt med ny resultatblankett till IÖC varefter ny träningsoverall kan erhållas enligt den

nya uppnådda nivån.

6.  PROVLEDARE

Provledare för Atletofficersprovet skall vara utbildade/godkända av IÖC, (AIC,GIS)

7.  PROVTILLFÄLLE

För att även stimulera individens långsiktiga psykiska träning samt förmågan att vara ”bäst när det gäller” bör förband skola arrangera ett provtillfälle per halvår.

Officer beredes maximalt ett provtillfälle en gång per halvår.

Vad får ni för värde?

Be first to comment